27.6 C
Manila
Miyerkules, Mayo 29, 2024

PANAWAGAN PARA SA PANUKALANG AKLAT

- Advertisement -
- Advertisement -

Inaanyayahan ang lahat na magpása ng panukalang aklat para sa proyektong pampublikasyon ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tatanggap ang patnugutan ng KWF Publikasyon ng teknikal na mga akda, saliksik pangwika, malikhaing akdang pampanitikan na nakasulat sa Filipino at sa mga rehiyonal na wika sa Pilipinas gaya ng Sebwano, Chavacano, Hiligaynon, Ilocano, Waray, Bikol, Kapampangan, Tausug, Mëranaw, Kinaray-a, Surigaonon, at iba pa. Bukás ang panawagan para sa lahat ng manunulat, editor, tagasalin sa Filipino at rehiyonal na mga wika.
Layon ng proyekto na palakasin pang higit ang paggamit ang wikang Filipino at mga rehiyonal na wika sa Pilipinas. Gayundin, target nitong matipon ang mahahalagang akdang pumapaksa sa wika at kultura ng bansa na magagamit sa pag-aaral, pagtuturo, at pananaliksik ng mga estudyante, guro, at iskolar.

Mga Panuntunan:

1. Bukás sa paksa ang isusumiteng mga akda.

2. Orihinal at hindi pa nailathala o naipasa sa ibang publikasyon.

3. May kasamang sinagutang pormularyo ang isusumiteng mga akda. Ipapaskil ang link sa mga sumusunod na araw.

4. Maaaring magsumite ng alinman sa sumusunod:

· Koleksiyon ng mga saliksik sa araling pangkultura
· Koleksiyon ng mga saliksik sa araling pagsasalin
· Mga saliksik o introduksiyon sa sosyolingguwistika, ponetika, ponolohiya, morpolohiya, pragmatika, sintaks, at semantika ng wikang Filipino at
mga rehiyonal na wika
· Diksiyonaryo
· Koleksiyon ng kritikal na pagsusuri ng mga akdang pampanitikan
· Koleksiyon ng mga maikling kuwento
· Koleksiyon ng mga sanaysay
· Koleksiyon ng mga dulang may isang yugto
· Salin sa Filipino ng klasikong akdang rehiyonal (ililimbag na bilingguwal)
· Salin sa rehiyonal na wika ng klasikong akdang nakasulat sa Filipino o English (ililimbag na bilingguwal)
· Teknikal na mga akdang nasusulat sa Filipino (batas, medisina, agrikultura, populasyon, edukasyon, disaster, financial literacy, urban planning,
engineering, negosyo, etc.)

5. Nasa soft file at naka-encode sa Word file ang isusumiteng mga akda, may 1.5 espasyo, font style na Arial, at font size na 12 puntos.

6. Maglakip ng bionote. Banggitin ang kasalukuyang posisyon, institusyon, espesyalisasyon, mga nailimbag na akda at saliksik.

7. Isumite ang mga akda kasama ang pormularyo sa [email protected]

8. Para sa mga saliksik, sanaysay, at pagsusuring pampanitikan, teknikal na akda, dapat na kompleto ang isusumiteng akda. Dapat na may

· introduksiyon
· talaan ng nilalaman
· sanggunian
· mga talâ
· glosaryo
· bionote ng awtor, mga kontribyutor, editor, at katuwang na mga editor
· kung gagamit ng mga guhit o larawan, dapat na may deskripsiyon ang bawat larawan at may lakip na katibayan ng pahintulot mula sa lehitimong may-
ari nito

9. Para sa mga malikhaing akda, dapat na may

· introduksiyon
· talaan ng nilalaman
· talâ ng editor o tagasalin
· bionote ng awtor, editor, katuwang na mga editor, kontribyutor, at tagasalin

10. Sa pagsusumite gamit ang email, gamitin ang format na: APELYIDO-GENRE-KWF-PUB2022

Halimbawa: REYES-SALIKSIK-KWF-PUB2022

11. Ang deadline ng pagsusumite ay sa 30 Nobyembre 2022. Para sa mga tanong, maaaring mag-email sa [email protected]. Para sa iba pang
impormasyon, tumawag sa (02) 899-606-70 at hanapin si Andoy Glory.

- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -